Özvarlik tespiTİne iLİŞKİn mali MÜŞAVİRLİk raporu icon

Özvarlik tespiTİne iLİŞKİn mali MÜŞAVİRLİk raporu

Reklamlari:Indir 47.56 Kb.
TitleÖzvarlik tespiTİne iLİŞKİn mali MÜŞAVİRLİk raporu
Date conversion09.07.2013
Size47.56 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /Limited Юirketler Genel Kurul ToplantНsН Yol HaritasН Ekleri.docx
2. /Yeni TTK REDAKTE 6102 ve 6335.docx
3. /genel kurul evrak Фrnekleri.docx
4. /maddi duran varlНk tespit raporu.doc
5. /yНllНk faaliyet raporu Фrneзi.docx
6. /ЩZVARLIK TESPШT RAPORU.docx
Limited Şirketler Genel Kurul Toplantısı Yol Haritası Ekleri ek: 1
6335 sayılı TÜrk ticaret kanunu ( tam açiklamli )
Ek-1 DİlekçE Örneğİ
Özel amaçli rapor
01. 01. 2012 31. 12. 2012 DÖnemi yillik faaliyet raporu
Özvarlik tespiTİne iLİŞKİn mali MÜŞAVİRLİk raporuÖZVARLIK TESPİTİNE İLİŞKİN

MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORURaporun Düzenlenme Tarihi

04.12.2012

Rapor Sayısı
Rapor Ekleri

Rapora Ekli Listede Belirtilmiştir.


TASDİKİ YAPAN MALİ MÜŞAVİRİN


Adı Soyadı
Bağlı Olduğu Oda
Sicil Numarası
Adresi
Telefon
Faks
E – posta
Vergi Dairesi
Vergi Kimlik Numarası


TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN


Adı – Unvanı
Adresi
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
Telefon
Faks
E- posta
Sermayesi

1.000.000,00.-TL

Özvarlık Tutarı

1.065.150,65.-TL
İnceleme Dönemi

01.01.2012-30.09.2012

Sonuç

Raporun sonuç bölümünde açıklanmıştır.I – GENEL BİLGİ

………………../ANKARA adresinde faaliyet göstermekte olan ………Vergi Dairesi’ nin …………….. sicil numaralı mükellefi durumundaki “… TİC.LTD.ŞTİ.” Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun ………. sicil numarasında kayıtlı olup, ……………………………. işi ile faaliyet göstermektedir.


II – USUL İNCELEMELERİ


II.I İncelemenin Konusu

Talepte bulunan “……….. TİC.LTD.ŞTİ.” faaliyetine bundan böyle 6102 Sayılı TTK’nun 180 ve müteakip maddeleri gereğince tür değiştirmek suretiyle Anonim Şirket şeklinde devam etmek istediklerini, Limited Şirket şeklinde faaliyet gösterdikleri ticari işletmelerinin öz varlıklarının kurulacak Anonim Şirkete ayni sermaye olarak koymak istediklerini ve bu nedenle şirketin öz varlığının tespitini talep etmişlerdir.


TTK’nun 180 – 194. maddeleri gereğince kurulacak Anonim Şirkete sermaye olarak konulacak Öz Varlığının tespitinin yapılması incelemenin konusunu oluşturmaktadır.


II.II Ticari Defterlerin Tasdik Durumları


Şirket adına tasdik ettirilen 2012 yılı yasal defterlerinin tasdik bilgileri aşağıdaki gibidir:


Yılı Yasal Defter Nev’i Noter Tasdik Tarihi ve Yevmiye No


2012 Yevmiye Defteri Ankara ….Noteri


2012 Defter-i Kebir Ankara ….Noteri

2012 Envanter Defteri Ankara …..Noteri  1. Defter Kayıtlarının Muhasebe Kayıt ve Düzenine Uygunluk Durumu


Yukarıda belirtilen yasal defterler ve bunların dayanağını teşkil eden belgeler ve sair yardımcı defter ve kayıtların usul ve şekil yönünden incelenmesi sonucu; muhasebenin genel ilkeleri ve Tek Düzen Muhasebe Sisteminin usul ve esaslarına uyulduğu, Özvarlık tesbiti işlemleri konusunda usul yönünden eleştiriye değer bir hususun bulunmadığı ve işlemlerin mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.
III – HESAP İNCELEMELERİIII.I. Aktif Kıymetlerin İncelenmesi


“………………. TİC.LTD.ŞTİ.” nin 30.09.2012 tarihli bilançosunun aktifinde bulunan dönen ve duran varlıklarının incelenmesinde; Aktifi oluşturan kalemlerin raporumuzun ekinde de yer alan mizanda ayrıntısı ile yer almakta olduğu.


III.II. Pasif Değerlerin İncelenmesi


Pasifte bulunan kısa vadeli borçlarının 1.071.161,15.-TL olduğu.

Şirketin 30.09.2012 tarihli mizanına göre tarafımızdan hazırlanan ayrıntılı bilançosu raporumuza eklenmiştir.

Şirketin (Varlıklar + Alacaklar) – Borçlar formülüne göre hesaplanan Öz Sermayesi 1.066.150,65.-TL dir.


III.III. Özvarlığın Tespiti


“……………….. TİC.LTD.ŞTİ.” nin 30.09.2012 tarihli özvarlıkları Analitik ve Sentetik Usul Yöntemine göre hesaplanarak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

  1. Analitik Usul:
A-AKTİF TOPLAM

2.702.239,74

10.Hazır Değerler

389.124,81

12.Ticari Alacaklar

91.544,78

13.Diğer Alacaklar

38.822,95

15.Stoklar

825.624,29

18.Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

73.148,38

19.Diğer Dönen Varlıklar

327.208,23

25.Maddi Duran Varlıklar

858.032,35

26.Maddi Olmayan Duran Varlıklar

29.363,65

28.Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

69.370,30

B-TENZİLİ GEREKEN PASİFLER (-)

1.636.089,09

30.Mali Borçlar

424.340,41

32.Ticari Borçlar

611.363,12

33.Diğer Borçlar

9.407,36

36.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

6.740,12

38.Gel.Aylara Ait Gel. Ve Gider Tahakkukları

19.310,1440.Uzun Vadeli Mali Borçlar

495.557,64

42.Gel.Yıllara Ait Gel. Ve Gider Tahakkukları

69.370,30

C-ÖZVARLIK TOPLAMI

1.066.150,65
  1. Sentetik Usul:
Sermaye

1.000.000,00

Geçmiş Yıl Karları

132.588,50

Geçmiş Yıl Zararları (-)

- 72.209,38

Dönem Net Karı

5.771,53

C-ÖZVARLIK TOPLAMI

1.066.150,65SONUÇ: Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun ……. sicil numarasında kayıtlı bulunan ……….. Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün mükellefi “……………. VE TİC.LTD.ŞTİ.” nin 2012 yılı Ticari Defter ve Belgeleri, 30.09.2012 tarihli mizanı, Bilançosu ve Gelir Tablosu üzerinde yapılan İncelemelerde Öz Sermayesinin: 1.066.150,65.-TL olduğu, 6102 Sayılı TTK.’nun 180-194. maddelerine göre “Tür Değiştirme” hükümleri gereğince yeni kurulacak Anonim Şirkete sermaye olarak konulmasında bir sakınca olmadığı tarafımdan tespit edilmiştir. Ayrıca şirket aktifinde kayıtlı Maddi Duran Varlıklarının listesi de aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


SIRA NO

TÜRÜ

MEVKİ

ADA/PARSEL

ARAÇ PLAKA NO

1

GAYRİMENKUL

ANKARA/Y.MAHALLE

L

 

2

TİCARİ ARAÇ

 

 
3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 S.M. Mali Müşavir


E K L E R :


  1. 30.09.2012 Tarihli Bilanço

  2. 30.09.2012 Tarihli Mizan

  3. S.M.M.M. Faaliyet Belgesi Aslı

  4. En Son Ticaret Sicil Gazetesi

  5. Vergi Levhası


gckarapinar@hotmail.com

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Özvarlik tespiTİne iLİŞKİn mali MÜŞAVİRLİk raporu iconSermayeniN ÖdendiĞİNİn tespiTİne ait serbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk raporu

Özvarlik tespiTİne iLİŞKİn mali MÜŞAVİRLİk raporu iconSermayeniN ÖdendiĞİNİn tespiTİne ait serbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk raporu

Özvarlik tespiTİne iLİŞKİn mali MÜŞAVİRLİk raporu iconSermaye düzeltmesi olumlu farklarinin sermayeye eklenmesiNİn tespiTİne dair serbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk raporu

Özvarlik tespiTİne iLİŞKİn mali MÜŞAVİRLİk raporu iconSermaye düzeltmesi olumlu farklarinin sermayeye eklenmesiNİn tespiTİne dair serbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk raporu

Özvarlik tespiTİne iLİŞKİn mali MÜŞAVİRLİk raporu icon2013 yili serbest muhasebeciLİK, serbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk ve yemiNLİ mali MÜŞAVİRLİk asgari Ücret tarifesi

Özvarlik tespiTİne iLİŞKİn mali MÜŞAVİRLİk raporu icon2004 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

Özvarlik tespiTİne iLİŞKİn mali MÜŞAVİRLİk raporu iconSerbest muhasebeciLİK, serbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk ve yemiNLİ mali MÜŞAVİRLİk kanununda değİŞİKLİk yapilmasi hakkinda kanun

Özvarlik tespiTİne iLİŞKİn mali MÜŞAVİRLİk raporu iconSerbest muhasebeciLİK, serbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk ve yemiNLİ mali MÜŞAVİRLİk kanununda değİŞİKLİk yapilmasi hakkinda kanun

Özvarlik tespiTİne iLİŞKİn mali MÜŞAVİRLİk raporu iconSerbest muhasebeciLİK, serbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk ve yemiNLİ mali MÜŞAVİRLİk kanununda değİŞİKLİk yapilmasi

Özvarlik tespiTİne iLİŞKİn mali MÜŞAVİRLİk raporu iconStajyer El Kitabı serbest muhasebeciLİK, serbest muhasebeci mali MÜŞAVİRLİk ve yemiNLİ mali MÜŞAVİRLİk kanunu

Özvarlik tespiTİne iLİŞKİn mali MÜŞAVİRLİk raporu icon2005 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©mek.okuladocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents